Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

Hoành thánh sợi chiên giòn

Vỏ hòanh thánh còn dư xắt sợi - chiên giòn - để lên mì nước ăn hết ý - bùi thơm ngon - có lý lắm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails