Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 7, 2009

Carving Pumpkin for AP History class

1st price winner = LILY HA got $25 gift certificate at Red Robin restaurant theme "Government"
tỉ mỉ ngồi carve - vừa carve vừa xem Survival trong vòng 1hr là xong (nó giỏi còn hơn cả mẹ nó đây...)
Free hand picture drawing

No comments:

Related Posts with Thumbnails