Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, September 25, 2009

Cheese Sandwich

Ham & Cheese hot pocket sandwich
Breakfast của Lily và Elaine. 4 lát bánh mì sandwich 2 lát cheedar cheese
1 slice honey ham

No comments:

Related Posts with Thumbnails