Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, June 2, 2012

Banana Pancake
Lily's breakfast creation.
Pancake mix (follow instruction on bag)
add cut banana on top - or add cut apple for apple/banana pancake.

Drizzel maple syrup and cinnamon sugar ........ so good!

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails